Press "Enter" to skip to content

Jak dobrze znasz Boga?

Chyba nie ma wśród nas nikogo, kto nie znałby imienia Bożego. Nawet najmłodsi uczestnicy naszego zebrania wiedzą, jak Bóg ma na imię. Wszyscy wiemy też, jakie cechy przejawia Jehowa i jak wspaniałe ma On zamierzenie wobec ziemi. Chociaż żyjemy wśród ludzi, którzy często kwestionują samo istnienie Stwórcy, choć żyjemy w świecie, który nie zna imienia Bożego, a Pismo Święte uważa za dzieło ludzkie, to my na co dzień pogłębiamy swoją wiedzę o Jehowie i okazujemy się Jego Świadkami.

Podczas tego wykładu każdy z nas będzie miał okazję zastanowić się w swoim sercu, jak dobrze zna Jehowę. W ciągu najbliższych 30 minut powiemy sobie między innymi, jakie korzyści wynikają z poznawania naszego kochającego Boga. Przy pomocy Słowa Bożego odpowiemy też na pytanie, w jaki sposób można to robić, jak możemy cały czasz pogłębiać nasze poznanie Jehowy. Omówimy też kwestię, jak każdy z nas może pokazywać w swoim życiu, że zna Boga. W udzieleniu odpowiedzi na te i inne pytania pomocne będą przykłady opisanych w Biblii osób, które swoim postępowaniem dowodziły, że znają Jehowę, takich jak Samuel, Abraham czy Jozjasz, oraz osób, które w swoim życiu pokazywały, że nie znają Jehowy.

Przejdźmy więc do pytania, dlaczego poznawanie Boga jest tak ważne. Zachęcam do odszukania i odczytania fragmentu z Ewangelii według Jana 17:3. Znajdujemy tam słowa Jezusa, które wypowiedział on w modlitwie do Ojca tuż przed swoją ofiarną śmiercią. Zaraz po ustanowieniu Pamiątki, a przed złożeniem okupu za ludzkość, Jezus powiedział o swoich naśladowcach:

Żeby mogli żyć wiecznie, muszą poznać Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa

To bardzo ważne słowa, które często cytujemy w służbie kaznodziejskiej. I nie bez powodu, ponieważ Jezus Chrystus mówi tutaj, że od poznania Jehowy oraz Jego Syna zależy życie wieczne osób, które chcą go naśladować. Dlaczego poznawanie Boga ma aż takie znaczenie?

Ponieważ nasz kochający Bóg Jehowa dał okup ratujący życie. Jezus Chrystus przez swoją ofiarną śmierć umożliwił uwolnienie posłusznych ludzi od grzechu i śmierci. Ale okup sam w sobie nie zapewnia ludziom życia wiecznego automatycznie. Osoby, które chcą skorzystać z daru życia wiecznego udostępnionego przez Boga, muszą coś zrobić – poznać Jehowę. Słowa Jezusa wskazują, że Jehowa pragnie, żeby ludzie dokładnie Go poznali – jedynego prawdziwego Boga.

Nasza chęć poznania Stwórcy wynika z wdzięczności wobec Niego. Wyobraźmy sobie, że ktoś nas uratował z jakiejś niebezpiecznej sytuacji. Wyciągnął nas z wody, gdy tonęliśmy, albo uratował nas z pożaru. Na pewno odczuwalibyśmy ogromną wdzięczność wobec takiego człowieka i chcielibyśmy dokładnie wiedzieć, kim jest.

Z okupem i poznawaniem Jehowy jest podobnie, Bóg dostarczył okup umożliwiający nam życie wieczne, a my już z samej z wdzięczności wobec Niego chcemy wiedzieć o Nim jak najwięcej.

Co obejmuje poznanie Jehowy? Nie chodzi tylko o samą znajomość imienia Bożego oraz wiedzę, co Jehowa uczynił w przeszłości. Tak naprawdę imię Boże w formie Jahwe lub Jehowa oraz treść Biblii (przynajmniej z grubsza) zna wiele osób, które tak nawet nie wierzą, że On istnieje. Czym więc jest „poznanie jedynego prawdziwego Boga”?

Aby zrozumieć, co Jezus miał na myśli, mówiąc w Ewangelii według Jana 17:3 o poznaniu Boga, zastanówmy się przez chwilę nad postacią proroka Samuela. W 1 księdze Samuela 3:7 czytamy, że gdy był on małym chłopcem, „jeszcze nie poznał Jehowy”. Ale czy to, że wówczas „„jeszcze nie poznał Jehowy” znaczy, że mały Samuel nie znał imienia Bożego? Oczywiście, że znał to imię.

Jego rodzice, Elkana i Anna, oraz kapłani w przybytku Jehowy na pewno sporo go też nauczyli o tym, czego Jehowa dokonał wcześniej. Na pewno słyszał o Abrahamie, Izaaku i Jakubie. Młody Samuel, przebywając razem z arcykapłanem Helim i innymi kapłanami, na pewno znał historię o tym, jak Bóg wyzwolił Izraelitów z Egiptu. Na pewno wiedział o mocy i mądrości Jehowy. Ale Samuel jako chłopiec „nie poznał Jehowy” w tym sensie, że nie znał wówczas Jehowy tak blisko, jak to było później, gdy już służył Bogu w roli jego proroka. W miarę upływu lat Samuel naprawdę poznał Jehowę i nawiązał z nim mocną, osobistą więź.

Tak więc poznawanie Boga, o którym mówił Jezus Chrystus w modlitwie do swojego Ojca tuż przed złożeniem okupu, to coś więcej niż sama wiedza o Bogu, Jego imieniu i wspaniałych czynach.

Dobitnym przykładem tego byli Samarytanie żyjący w czasach Jezusa. Byli to członkowie sekty religijnej z okolic Samarii, którzy uważali za natchnione jedynie pierwsze pięć ksiąg biblijnych spisanych przez Mojżesza. W tych księgach oczywiście było imię Boże, były relacje o Jego niezwykłych czynach oraz było prawo nadane przez Boga. Można więc powiedzieć, że Samarytanie posiadali pewne rzetelne informacje o Jehowie. Ale czy można powiedzieć, że naprawdę Go znali?

Zobaczmy, jak na tę kwestię zapatrywał się Syn Boży, Jezus Chrystus. Odczytajmy jego wypowiedź z Ewangelii według Jana 4:22. Do pewnej kobiety będącej Samarytanką powiedział on:

Wy czcicie Boga, nie mając wiedzy, my natomiast Go czcimy, mając wiedzę, ponieważ wybawienie zaczyna się od Żydów.

A więc mimo że Samarytanie dysponowali Pięcioksięgiem, że uznawali księgi spisane przez Mojżesza, tak naprawdę nie poznali Jehowy, nie mieli prawdziwej wiedzy o Nim. Chociaż uznawali Go za realną osobę, chociaż znali imię Boże i przez jakiś czas składali mu ofiary w zbudowanym przez siebie sanktuarium na górze Garizim, tak naprawdę „czcili Boga, nie mając wiedzy” lub (jak oddaje słowa Jezusa wcześniejszy Przekład Nowego Świata) „czcili to, czego nie znali”. W rezultacie ich sposób wielbienia Boga nie cieszył się uznaniem Jehowy.

Przykład Samarytan pokazuje, że sama znajomość imienia Bożego, Jego praw i czynów, to nie wszystko. Tak jak wtedy nie wystarczała znajomość treści ksiąg spisanych przez Mojżesza, tak samo dzisiaj przekonanie nominalnych chrześcijan, którzy twierdzą, że znają Boga, nie sprawia, że ich sposób oddawania Mu czci cieszy się uznaniem Bożym.

Potwierdzają to słowa Jezusa zapisane w Ewangelii według Mateusza 7:21

Nie każdy, kto do mnie mówi: ‚Panie, Panie’, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.

A więc nie każdy, kto uważa się za naśladowcę Jezusa, za chrześcijanina, cieszy się uznaniem Jehowy. Niezbędne jest poznanie oraz spełnianie woli Boga. Żeby móc skorzystać z dobrodziejstw okupu złożonego przez Jezusa, należy nabywać wiedzy o Jehowie i Jego Synu oraz (co najważniejsze) postępować zgodnie z nabywaną wiedzą.

Przejdźmy więc do poszukania odpowiedzi na pytania: W jaki sposób obecnie można poznać Boga? Jak my możemy pogłębiać nasze dotychczasowe poznanie Jehowy?

Możemy to robić poprzez 1) regularne czytanie Biblii, 2) naśladowanie Jehowy podczas podejmowania osobistych decyzji, 3) modlitwę oraz 4) pielęgnowanie bliskiej więzi z Jehową.

Dlaczego regularne czytanie Pisma Świętego jest tak ważne? Ponieważ poznawanie Boga przyrównano w Biblii do spożywania pokarmu. Jezus powiedział: „Człowiek ma żyć nie samym chlebem, ale każdym słowem wychodzącym z ust Jehowy”.

Podobnie jak codzienne spożywanie pożywnych posiłków pozwala nam utrzymać się przy życiu, tak regularne czytanie Słowa Bożego połączone z rozmyślaniem jest konieczne, żeby zdobyć wiedzę o Jehowie – godną zaufania wiedzę o naszym kochającym Stwórcy.

Ono właśnie, podczas czytania Biblii nie zapominajmy o rozmyślaniu. Kiedy czytamy relacje biblijne, starajmy się wyobrażać sobie opisane zdarzenia i osoby. Spróbujmy wniknąć w sytuacje i pobudki tych osób. Starajmy się też wysnuć wnioski z tych zdarzeń, które potem będziemy mogli wprowadzić w czyn. Dzięki takiemu rozmyślaniu zrozumiemy na przykład, czemu postępowanie jakiegoś wiernego sługi Bożego znalazło uznanie w oczach Jehowy albo dlaczego Jehowa kogoś potępił. Będziemy wówczas jeszcze lepiej rozumieć, czego Jehowa oczekuje również od nas.

Rozmyślanie nad tym, co czytamy, jest niezwykle ważne. Dlatego po przeczytaniu fragmentu Biblii warto zastanowić się: „Czego ten urywek uczy mnie o Jehowie? Które przymioty Boga uwypukla? Jaką zasadę Jehowa pragnie mi wpoić i jak mogę ją zastosować w życiu?” Dzięki poświęcaniu czasu na regularne czytanie Słowa Bożego oraz rozmyślanie nad wspaniałymi dziełami Jehowy, jeszcze lepiej poznamy wspaniałą osobowość naszego Stwórcy i zbliżymy się do Niego.

Drugim niezwykle ważnym czynnikiem w poznawaniu Boga jest naśladowanie Jehowy podczas podejmowania osobistych decyzji. Starajmy się zawsze naśladować Jehowę, kiedy podejmujemy decyzje. Jehowa jest naszym niebiańskim Ojcem, z którego chcemy brać wzór. Zobaczmy, jaką zachętę znajdujemy w Liście do Efezjan 5:1,2

Tak więc bądźcie naśladowcami Boga jako Jego kochane dzieci  i przejawiajcie miłość — tak jak Chrystus, który nas pokochał i złożył za nas samego siebie w ofierze jako miły Bogu zapach.

Apostoł Paweł wręcz zachęca nas, żebyśmy „byli naśladowcami Boga jako Jego kochane dzieci”. Pamiętając o ofierze okupu, naśladujmy Jehowę – róbmy to, podejmując nie tylko życiowe, ale również te mniej ważne decyzje. Dostrzegając pozytywne rezultaty podejmowania decyzji zgodnych z wolą Boga, jeszcze łatwiej nam będzie zrozumieć, dlaczego Stwórca chce, byśmy żyli w taki, a nie inny sposób. Jeszcze lepiej poznamy Jego wolę.

Modlitwa to kolejny istotny element. Jeśli chcemy poznać Jehowę, powinniśmy się do Niego zwracać w modlitwach płynących z serca. Warto to czynić, ponieważ Jehowa „wysłuchuje modlitwy” – zapewnia nas o tym w swoim natchnionym Słowie. Dlatego nie krępujmy się, tylko śmiało i często rozmawiajmy z Jehową. W 1 Liście do Tesaloniczan 5:17 znajdujemy wręcz zachętę, aby robić to jak najczęściej. Czytamy tam: „Nieustannie się módlcie”.

A co zrobić, jeśli z jakichś przyczyn nie jest nam łatwo otwierać serce przed Jehową? W wyrażaniu swoich uczyć może nam pomóc rozmyślanie nad modlitwami zapisanymi w Biblii. Gdzie możemy je znaleźć? Na przykład w Księdze Psalmów. Król Dawid i inni psalmiści wiele razy wylewali w nich swoje uczucia przed Jehową. Rozmyślanie nad ich słowami pomoże nam samym otwierać nasze serca przed Bogiem. A właśnie tego, takiej otwartości, Jehowa spodziewa się po naszych modlitwach, jeśli chcemy się do Niego naprawdę zbliżyć.

Dzisiaj ludzie często korzystają z telefonu komunikatorów, serwisów internetowych i sms-ów, żeby utrzymywać i zacieśniać kontakty ze swoimi znajomymi i przyjaciółmi. My też chcemy zacieśniać przyjaźń i utrzymywać kontakt z najlepszym Przyjacielem, Jehową. Dlatego zwracajmy się do Niego jak najczęściej w modlitwach płynących z serca.

Ponieważ bardzo nam zależy na poznawaniu osobowości i przymiotów Boga oraz Jego sposobu myślenia i postępowania, w naszych modlitwach powinniśmy prosić Go o pomoc. Powinniśmy prosić Jehowę, żeby pomógł nam pogłębiać wiedzę o Nim oraz stosować ją w życiu. Bóg chętnie nam pomoże. Stwórca dysponuje najpotężniejszą siłą we wszechświecie, duchem świętym, i chętnie posługuje się nim, żeby pomagać swoim sługom w poznawaniu Go.

”Ojciec w niebie daje ducha świętego tym, którzy Go proszą”. Zapewnił nas o tym sam Jezus Chrystus, Syn Boży, w Ewangelii według Łukasza 11:13. Powinniśmy prosić Jehowę o tego ducha z wiarą i pełnym przekonaniem. Dzięki oddziaływaniu ducha świętego łatwiej nam będzie poznawać Jehowę, naśladować Go i przybliżać się do Niego.

Tak więc pogłębiać nasz poznanie Boga możemy 1) poprzez regularne czytanie Biblii połączone z rozmyślaniem, 2) poprzez naśladowanie Jehowy, gdy podejmujemy osobiste decyzje, 3) przez modlitwy płynące z serca, w tym modlitwy o pomoc ducha świętego oraz 4) poprzez pielęgnowanie silnej więzi z Jehową.

Jak pielęgnować taką więź? Przykładem człowieka, który znał Jehowę i pielęgnował przyjaźń z Bogiem, jest Abraham. Okazywana przez niego wiara i posłuszeństwo sprawiły, że sam Jehowa przy pewnej okazji nazwał go przyjacielem. Sam Stwórca, Jehowa Bóg, powiedział o nim: „Abraham, mój przyjaciel”. Dlaczego Abraham zyskał tak duże uznanie w oczach Boga? Ponieważ jego całe życie było podporządkowane spełnianiu woli Jehowy. Posłuszeństwo, jakie okazywał ten patriarcha, pokazuje, co naprawdę oznacza „poznawanie Jehowy” oraz bliska więź z Bogiem, wręcz „chodzenie z Nim”.

Każdemu z nas powinno zależeć na rozwinięciu podobnej, bliskiej, osobistej więzi z naszym Bogiem. Jak czytamy w Biblii, Jehowa życzliwie się nami interesuje. Dlatego zanośmy konkretne modlitwy. Gdy będziemy dostrzegać, jak Jehowa na odpowiada, stanie się On dla nas jeszcze bardziej realny.

Pamiętajmy też, że nasze postępowanie ma wpływ na uczucia Jehowy. Bóg żywi głębokie uczucia, na które możemy mieć wpływ – możemy radować Go albo Go zasmucać. W Psalmie 78:41 o Izraelitach powiedziano, że swoim postępowaniem „raz po raz wystawiali Boga na próbę i bardzo Go zasmucali”.

My na pewno nie chcemy zasmucać serca Jehowy grzesznymi uczynkami. Przeciwnie, pragniemy Go uszczęśliwiać, posłusznie przestrzegając Jego praw. Wiemy, że postępowanie sprawiające Bogu radość to najcenniejsza rzecz, jaką możemy Mu ofiarować.

Omówiliśmy dotychczas, jakie korzyści wynikają z poznania Jehowy oraz w jaki sposób można poznać Boga. Zastanówmy się więc teraz, jak możemy pokazać, że znamy Boga.

Tak jak już wspomnieliśmy, niezwykle ważnym elementem znajomości Boga jest posłuszeństwo wobec Jego nakazów. Zobaczmy do Pisma Świętego, do 1 Listu Jana 2:4, który w dobitny sposób przedstawia tę prawdę.

Kto mówi, że go poznał, a jednak nie przestrzega jego przykazań, jest kłamcą i nie ma w nim prawdy

Aby więc znać Boga, nie wystarczy być tylko praktykującym członkiem jakiegoś kościoła. Trzeba też posłusznie stosować się do woli Bożej.

Ostrzegawczym przykładem kogoś, kto nie poznał Boga, choć miał taką możliwość, są Izraelici z czasów proroka Ozeasza. Źle wykorzystali oni okres pokoju i dobrobytu, jaki wówczas panował. W 13 rozdziale Księgi Ozeasza czytamy, że Izraelici zamiast wykorzystać ten czas na przybliżanie się do swojego Boga, „nasycili się, ich sercem zawładnęła pycha i zapomnieli” o Jehowie. Chociaż nie zapomnieli, kim był Jehowa, w dosłownym sensie, to ich postępowanie świadczyło o tym, że tak naprawdę Go nie znali. Zobaczmy, jakie orędzie zostało przekazane tym nieposłusznym Izraelitom za pośrednictwem proroka Ozeasza. Zapisano je w Księdze Ozeasza 4:1, 6

Słuchaj słowa Jehowy, Izraelu! Jehowa wytoczył sprawę sądową mieszkańcom tej ziemi,bo nie ma w niej prawdy ani lojalnej miłości, ani wiedzy o Bogu — Mój lud zostanie zgładzony, bo mnie nie zna. Ponieważ nie chcesz mnie poznać,ja nie będę chciał, żebyś mi służył jako kapłan. Ponieważ zapominasz o prawie swojego Boga,ja zapomnę o twoich synach.

Izraelici w czasach Ozeasza tak naprawdę nie znali Jehowy i nie chcieli Go poznać. Nie chodzi o to, że nigdy się nie zetknęli z Bożymi wskazówkami. Zapewne wszyscy słyszeli jakieś historie biblijne — nie tylko od rodziców, ale też podczas różnych codziennych rozmów czy publicznych zgromadzeń. Więc mieli pewną znajomość Prawa i historii narodu izraelskiego. Niestety, nie odnosili z tego żadnego pożytku, ponieważ nie pobudzało ich to do oddawania czci Bogu zgodnie z Jego wolą.

Izraelici w czasach proroka Ozeasza nie przestrzegali Bożych przykazań, chociaż wiedzieli, że Jehowa jest Bogiem i że kiedyś wyzwolił i prowadził ich przodków. Swoim postępowaniem wyraźnie pokazywali, że nie wprowadzają posiadanej przez siebie wiedzy o Bogu wiedzy w czyn i tym samym odrzucają prawdziwe poznanie Jehowy.

Ich zupełnym przeciwieństwem był król Jozjasz. W Księdze Jeremiasza 22:15,16 Jehowa bardzo pozytywnie się o nim wypowiedział. Bóg pochwalił tam postawę króla Jozjasza, który okazywał uciśnionym i biednym szczególną życzliwość oraz szczodrość oraz występował w obronie ich praw.

Czy dalej będziesz panował dlatego, że używasz więcej cedru niż inni? Twój ojciec [MOWA TU O JOZJASZU] też jadł i pił,ale działał na rzecz sprawiedliwości i prawości i dobrze mu się wiodło. Bronił roszczeń uciśnionego i biednego,tak iż wszystko się układało. ‚Czy nie tak postępuje ktoś, kto mnie zna?’ — oświadcza Jehowa.

„Czy nie tak postępuje ktoś, kto mnie zna?”  – zapytał Jehowa. Król Jozjasz znał Jehowę, znał Jego osobowość i sposób myślenia. Ufał Bogu i polegał na Nim. W rezultacie w przeciwieństwie do niewiernych Izraelitów Jozjasz „działał na rzecz sprawiedliwości i prawości”, udowadniając nie słowami, tylko swoimi uczynkami, że naprawdę zna Boga.

A jak my możemy swoimi uczynkami pokazywać, że znamy Boga? Szukając Jego kierownictwa w każdej dziedzinie życia. Biorąc pod uwagę Boże wskazówki również w sprawach osobistych, na przykład tych dotyczących naszej rodziny.

Jehowa Bóg w swoim natchnionym Słowie zawarł wskazówki, dzięki którym rodziny mogą być szczęśliwe i cieszyć się Jego uznaniem. W Piśmie Świętym znajdujemy rady, że mężowie powinni naśladować miłość Chrystusa i okazywać żonom miłość zarówno w towarzystwie, jak i na osobności. Z kolei żony powinny szanować zwierzchnictwo mężów i pomagać im wywiązywać się z roli głowy rodziny. A dzieci powinny przestrzegać biblijnych nakazów i słuchać rodziców, nawet wtedy, gdy nie ma ich w pobliżu.

Kierując się Bożymi zasadami w sprawach osobistych cała rodzina może cieszyć się uznaniem Jehowy i pokazywać na co dzień, że Go zna.

Znając punkt widzenia Jehowy, jesteśmy rozważni także w takich tematach jak dobór towarzystwa. Musimy chronić więź z Jehową, bo jest ona w naszym życiu najcenniejsza. Dlatego nie przyjaźnimy się z nikim, kto mógłby jej zaszkodzić i osłabić naszą wiarę. Chcemy przebywać w towarzystwie osób, które znają Jehowę i Go kochają. Unikamy natomiast towarzystwa osób, które On odrzuca.

Dotyczy to też niewłaściwej rozrywki – gdybyśmy np. lubili oglądać filmy przesycone przemocą, niejako zapraszalibyśmy do swojego domu kogoś brutalnego – kogoś, kogo nienawidzi Jehowa. Nie chcemy tego robić. Znamy i chcemy stosować się do słów w Psalmie 97:10, gdzie czytamy:

Wy, którzy kochacie Jehowę, miejcie nienawiść do zła. On strzeże życia swoich lojalnych sług, ratuje ich z rąk niegodziwych ludzi

„Wy, którzy kochacie Jehowę, miejcie nienawiść do zła”. Znając Jehowę i Jego prawe mierniki, unikamy niewłaściwego towarzystwa i jesteśmy ostrożni w dobieraniu rozrywki.

W drugiej części tego wersetu czytamy, że Jehowa strzeże życia swoich lojalnych sług. On lojalnie troszczy się o tych, których zna. „A gdy ktoś kocha Boga, tego Bóg zna” – czytamy w 1 Liście do Koryntian 8:3.

To bardzo ważna myśl. Nie tylko my mamy możliwość poznać Jehowę. Jeśli darzymy Go miłością, to sami zostajemy poznani przez Boga. Jehowa zna tych, którzy są Mu posłuszni i Go kochają, i działa dla ich dobra.

„Jehowa przygląda się całej ziemi, żeby wspierać tych, których serce jest Mu w pełni oddane” – napisano w 2 Księdze Kronik 16:9. Nasz Stwórca żywo się nami interesuje. Jehowa nas pociągnął do siebie i pragnie, żebyśmy my przybliżali się do Niego.

Pamiętając o tym, róbmy wszystko, co możemy, aby jeszcze lepiej Go poznać.

Regularnie czytajmy Biblię, starajmy się naśladować Jehowę, często rozmawiajmy z Nim w modlitwie i dbajmy o naszą więź z Nim.

Pokazujmy, że znamy Boga, okazując posłuszeństwo wobec Jego nakazów, szukając Jego kierownictwa w każdej dziedzinie życia oraz przebywając w towarzystwie osób, które Go kochają.

Poznając Boga już dziś, zyskujemy nadzieję, że będziemy Go znali przez całą wieczność!

http://szukam-informacji.pl/wp-content/uploads/2021/01/Jak-dobrze-znasz-Boga.odt

VN:F [1.9.22_1171]
Twoja ocena wpisu:
Rating: 4.0/5 (3 votes cast)
Jak dobrze znasz Boga?, 4.0 / 5 , ocen: 3
Rola religii w dzisiejszym świecie

Rola-religii-w-dzisiejszym-świecie1Pobierz Rola-religii-w-dzisiejszym-świecie-2Pobierz Rola-religii-w-dzisiejszym-świecie-3Pobierz Rola-religii-w-dzisiejszym-świecie-4Pobierz Rola-religii-w-dzisiejszym-świecie-5Pobierz

Król Asa

Na pewno spotkaliśmy się już kiedyś z określeniem „pole chwały”. Na przykład mówi się, że ktoś „zginął na polu chwały”. Read more

Kim są czterej jeźdzcy Apokalipsy?

Bardzo wielu ludzi słyszało o tzw. "czterech jeźdzcach Apokalipsy", bo to chyba najbardziej znana scena z księgi Objawienia. Niektórzy sądzą, Read more

Jakie zadanie otrzymał Noe?

Czy trudno jest ci robić to, czego wymaga Jehowa? Czasem może tak być. Pod wpływem zmęczenia, zniechęcenia, trosk życiowych może Read more

Be First to Comment

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
    Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial